CHLÓR - chlornan sodný roztok


CHLÓR - chlornan sodný roztok viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227194 Doprava a platba

59 €

Na sklade
ks

CHLÓR - chlornan sodný roztok viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227194 Doprava a platba

CHLÓR - chlornan sodný roztok stabilizovaný 35kg

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru. Obsah aktívneho chlóru: min. 130 g/l.

Popís produktu

Dávkovanie: Prípravok je vhodné pridávať do bazéna dávkovacím čerpadlom napojeným priamo na nádobu, v ktorej je prípravok dodávaný. Čerpadlo sa nastaví tak, aby sa udržiavala koncentrácia voľného chlóru vo vode medzi 0,3 až 0,5 mg/l, pri dávkovaní podľa redox potenciálu v rozmedzí 700 až 770 mV. Dávkovanie sa vykonáva vždy pri zapnutej cirkulácii vody. Predpokladom pre účinné chlórovanie je udržanie hodnoty pH v rozmedzí 7,0-7,4 za použitia prípravku PROBAZEN® pH MINUS resp. PROBAZEN® pH PLUS pomocou regulačného zariadenia, ktoré v prípade odchýlky od ideálnej hodnoty automaticky vykoná korekciu. Nebezpečenstvo. Môže byť korozívna pre kovy. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.

Prípravok obsahuje: Chlórnan sodný, roztok s 13% aktívneho chlóru, 130 g/1 kg: ES 231-668-3, UN 1791

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.