Kyselina chlorovodíková soľná 31% 25 kg


Kyselina chlorovodíková soľná 31% 25 kg viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227193 Doprava a platba

49 €

Na sklade
ks

Kyselina chlorovodíková soľná 31% 25 kg viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227193 Doprava a platba

Kyselina chlorovodíková soľná 31% 25 kg 

Kyselína chlorovodíková sa používa k rôznym čistiacim prácam ako napr. k čisteniu sanity od vodného kameňa alebo čisteniu iných materiálov od silných nečistôt.

Kyselina chlorovodíková soľná 31%

Základná chemická surovina na všeobecne známe použitie. Používa sa napr. na odstraňovanie vodného kameňa, na čistenie potrubia a odpadov.
Balenie: Plastový kanister 60kg

Odtieň: žltkastá kvapalina 
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!

Výstražné upozornenia
• H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
• H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia
• P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
• P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
• P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
• P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.