PH mínus-kyselina sírová 35 kg


PH mínus-kyselina sírová 35 kg viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227141 Doprava a platba

50 €

Na sklade
ks

PH mínus-kyselina sírová 35 kg viac

Výrobca: DonauchemKód produktu: 227141 Doprava a platba

PH mínus-kyselina sírová 35 kg

Vysoko koncentrovaný tekutý prípravok na zníženie hodnoty pH vody v bazéne, iba na profesionálne použitie.

UPOZORNENIE! Produkt môžu zakúpiť iba oprávnené osoby, ktoré budú informované o podmienkach nakladania s uvedenými prekurzormi výbušnín podliehajúcich obmedzeniam.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 1 – 20).  

Na základe tohto je potrebné vyplniť prehlásenie o konkrétnom použití prekurzoru výbušnín podliehajúcich obmedzeniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1148i. 

Produkty s obsahom kyseliny sírovej - Nariadenie EU 2019/1148

Dávkovanie: Prípravok je vhodné pridávať do bazéna pomocou dávkovacieho čerpadla napojeného priamo na nádobu, v ktorej sa prípravok dodáva. Dávkovanie sa uskutočňuje vždy pri zapnutej cirkulácii vody. Hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6, ktorá je na prevádzku bazéna optimálna, je vhodné udržiavať pomocou regulačného zariadenia, ktoré v prípade odchýlky od ideálnej hodnoty automaticky uskutoční korekciu. Na zníženie hodnoty pH O 0,1 jednotky je potrebné pridať približne 0,1 litra prostriedku na každých 10 m3 vody v bazéne.

Prípravok obsahuje: Kyselinu sírovú, ES 231 -639-5, UN 2796 37%

Balenie: PE Kanister UN 35 kg

Záručná doba: min. 24 mesiacov od dátumu výroby

Upozornenie: Riaďte sa návodom na použitie. Prípravok skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote do 20°C, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použitý výlučne na úpravu vody v bazénoch.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale!